รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : รูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองLINK ที่เกี่ยวข้อง :