รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : Mr. Robot ผู้ให้บริการข้อมูลรองรับ PWA4.0
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5LINK ที่เกี่ยวข้อง :