รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : ชุดทดสอบค่าเหล็กในน้ำแบบภาคสนาม (QCR8-Iron Test Kit)
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8LINK ที่เกี่ยวข้อง :