รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : BCATIP ระนอง-เกาะสอง แสงสว่างแห่งอันดามัน
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง

        Border Cooperation on Anti - Trafficking in Persons (BCATIP) หรือ "ศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

 ไทย-เมียนมา(ระนอง-เกาะสอง)"เกิดขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์โดยการเฝ้าระวัง

และควบคุมสถานการณ์ปัญหาการคามนุษย์จากความร่วมมือระหว่างสองเมืองชายแดนในลักษณะจังหวัดคู่แฝด รวมถึงยกระดับ

ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันปราบปามูการค้ามนุษย์ผ่านความร่ำวมมือระหว่างรัฐต่อรัฐรัฐและเอกชนตลอดจนเอกชน

กับเอกชนด้วยกันเองทั้งนี้ BCATP เป็น HUB หางภาคใต้ของประเทศไทย์ ในการประสานส่งกลับผู้เสียหาย และกลุ่มเสี่ยงชาวเมียนมา

กลับประเทศ

        จังหวัดระนองมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมา (จังหวัดเกาะสอง) ประสบปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง เพื่อมาอยู่มาทำงาน

และเป็นทางผ่านไปที่อื่นรวมทั้งไปยังประเทศอื่นมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์และการถูกแสวงหาผลประโยชน์

นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาแรงงาน ยาเสพติดอาชญากรรม ความรุนแรงการละเลยทอดทิ้งเด็กและสตรี ซึ่งเกิดจากสภาพที่ตั้ง

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างพื้นที่ชายแดนที่ติดกัน BCATIP จึงจัดตั้งขึ้น

จากความร่วมมือระหว่างสองประเทศ เพื่อให้พื้นที่ปราศจากการค้ามนุษย์ การกระทำทารุณต่อเด็ก สตรี และบุคคลอื่น การบูรณาการ

การประสานความร่วมมือส่งต่อ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเมืองคู่แฝดระนอง-เกาะสองเพื่อเป็น Good model ในการบูรณาการ

ช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสระหว่างประเทศไทย เมียนมา และนานาประเทศต่อไป

        จุดเด่นของการดำเนินการ ได้แก่ การใช้ทีมสหวิชาชีพเข้ามาช่วยดำเนินการ โดยเมื่อพบผู้เสียหาย BCATIP จะประสานและจัดทีม

สหวิชาชีพเข้าไปคัดกรองและดำเนินการทันที รวมทั้งทำงานอย่างเป็นระบบ มีคู่มือการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลที่ชัดเจนจนเกิด

กระบวนการขั้นตอนในการทำงานที่เป็นต้นแบบช่วยเหลือบุคคลในกลุ่มเสี่ยงหลายขึ้นตอน เช่น ขั้นตอนการรับ-ส่งผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยคดี

ค้ามนุษย์ชาวเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทย ขั้นตอนการรับ-ส่งผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัยคดีค้ามนุษย์ชาวไทยที่อยู่ในเกาะสอง และขั้นตอนการ

ส่งกลับผู้ย้ายถิ่นฐานกลุ่มเสี่ยงและผู้ต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษชาวเมียนมา จึงกล่าวได้ว่าเป็นผลงานการให้บริการที่เป็นการพัฒนาและ

ปรับปรุงงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ที่เปลี่ยนแปลงแบบแผนการทำงานเพื่อให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการ

ค้ามนุษย์ กลุ่มเสี่ยง ผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดความสะดวกรวดเร็วไม่มีการ

เลือกปฏิบัติ

        BCATIP ระนอง - เกาะสอง แสงสว่างแห่งอันดามัน ไม่ได้สำเร็จเพียงเพราะการขับเคลื่อนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดระนองเท่านั้นแต่เป็นความร่วมมือของทีมสหวิชาชีพที่เข้ามาช่วยกันร่วมคิด ร่วมทำ ทั้งในการวางแผนดำเนินงานประเมินผล

และปรับปรุงพัฒนาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการร่วมกันทั้งในการทำงานตามหน้าที่อย่างเป็นทางการและไม่ทางการทั้งนี้ทีมสหวิชาชีพ

ประกอบด้วยอัยการ ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ้าหน้าที่ในสังกัด

กระทรวงแรงงานรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชน

        ผลการดำเนินการ

            - เครือข่ายไทย-เมียนมามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายและกลุ่มเสี่ยงในการอยู่ร่วมกับชุมชน หรือเข้าสู่ระบบ

               การโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย

            - ผู้เสียหาย กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งกลับสู่ครอบครัวหรือชุมชนอย่างปลอดภัย

            - ทีมสหวิชาชีพสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลอื่นทันเวลา

               ต่อเนื่องตลอด 24 ชม.

            - ไม่เกิดคดีค้ามนุษย์ในปี 60-61 เลยจากเดิม 15คดี ในปี 59 และ 15คดี ในปี 58

            - กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือในปี 2560 จำนวน 133 ราย


        การดำเนินการของ BCATIP

            - บูรณาการการช่วยเหลือแบบมีส่วนร่วมสหวิชาชีพ/เครือข่าย ตลอด 24 ชม.

            - พัฒนาระบบการประเมินติดตามแบบมีส่วนร่วม โดยเครือข่าย

            - เกิดขั้นตอนในการรับ-ส่ง ผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัยเพื่อปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติเกาะสอง

            - เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ระนอง ส่งต่อ ส่งกลับอย่างปลอดภัย

            - ร่วมจัดทำ พัฒนา แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่/ใช้ประโยชน์LINK ที่เกี่ยวข้อง :