รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : โครงการระบบติดตามเรือประมง
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมประมง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

        ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System - VMS) เป็นส่วนหนึ่งของ มาตรการแก้ไขปัญหาการ

ทำประมงผิดกฎหมายหรือระบบFishing โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication) 

มาใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการละเมิดข้อปฏิบัติ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและ

สามารถติดตามเรือได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ ณ ตำแหน่งใดของโลก


        มาตรการในการเฝ้าระวังเรือประมงของไทยในอดีต ใช้วิธีการลาดตระเวรทางทะเลของหน่วยเรือ โดยหลักการสุ่มตรวจและการกำหนด

พื้นที่เป้าหมาย ปัจจุบัน กรมประมงได้กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นตลอดจนยานพาหนะทางน้ำ

ทุกชนิดที่ใช้ทำการประมง ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำที่ได้จากยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่ใช้ ทำการประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสส์ ขึ้น

ไปติดตั้งระบบ VMS ซึ่งภายหลังจากที่มีระบบ VMS และการเฝ้าระวังจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทราบตำแหน่ง และพฤติกรรมของเรือ

ในทะเลพร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายของเรือที่ต้องดำเนินการตรวจ กลางทะเลโดยเร่งด่วน ทำให้เรือตรวจของ หน่วยงานราชการสามารถไปยังเรือ

เป้าหมายได้ทันทีโดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำมันใน การวิ่งค้นหาเรือ


        เจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้ระบบ VMS ในการติดตามเรือประมงทั้งข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลัง เพื่อใช้ในการตรวจสอบเฝ้าระวังการทำการ

ประมงผิดกฎหมายรวมทั้งยังเป็นประโยชน์ในด้านความปลอดภัยของเรือ เช่น เมื่อเรือประมงเข้าเขตที่มีความเสี่ยงหรือบริเวณพื้นที่อันตราย เจ้าหน้าที่

จะดำเนินการแจ้งเตือนชาวประมงหรือเจ้าของเรือและให้นำเรือออกจาก พื้นที่ทันทีรวมถึงกรณีที่เรือประสบภัยกลางทะเลเจ้าหน้าที่สามารถทราบ

ตำแหน่งพร้อมทั้ง ให้การช่วยเหลือได้ทันเวลาในขณะที่ชาวประมงได้มีส่วนในการติดตามเรือของตัวเองและออกเรือทราบพฤติกรรมของเรือรวมทั้ง

ตำแหน่งของเรือ ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ง่าย ต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังเป็นส่วนช่วยในการยืนยันว่าสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง

นั้นมีการเฝ้าระวังให้เป็นไปตามข้อตกล ระหว่างประเทศรวมถึงข้อปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ทำ การประมงและไม่ใช่สัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง IUU


        ความท้าทายของกรมประมงที่นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนวิธีการติดตามเรือทั้งระบบ ยังมีเรื่องของการทำความเข้าใจเพื่อให้ได้รับ

ความร่วมมือจากเจ้าของเรือและชาวประมง โดยในช่วงแรกของการติดตั้ง มีจำนวนเรือประมาณ 7,000 ลำชาวประมงบางส่วนมองว่าการติดตั้งนั้น

ส่งผลกระทบในด้านลบกรมประมงจึงเร่งดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับความประมงเพื่อให้เห็นถึงผลที่เป็นด้านบวก รวมถึงที่ชาวประมง

จะได้มีส่วนช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรโดยป้องกันไม่ให้เรือประมงพาณิชย์เข้าไปทำประมงในพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ

เพื่อความยั่งยืนของการทำประมงของประเทศต่อไป


        การใช้งานระบบ

        - ติดตามเรือประมงทั้งข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลังเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย

        - ด้านความปลอดภัยของเรือ การแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือ

        - เป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดการข้อพิพาท

        - เจ้าของเรือและชาวประมงใช้ติดตามเรือของตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ

        - เป็นฐานข้อมูลวางแผนด้านการประมงLINK ที่เกี่ยวข้อง :