รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจำทางและจอแสดงผลข้อมูลการเดินทางอัตโนมัติภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Smart Bus Terminal)
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักการขนส่งผู้โดยสาร

        ระบบ Smart Bus Terminal เป็นการให้ข้อมูลการเดินทางเชิงรุกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผ่านทางจอแสดงผลอัตโนมัติภายใน

สถานีขนส่งผู้โดยสารที่ดำเนินการโดยกรมขนส่งทางบก และองค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 85 แห่งทั่วประเทศ โดยแยกเป็นจอแสดงเวลาขาเข้า

สถานี และจอแสดงเวลารถออกจากสถานี รวมทั้งมีการจัดทำแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถตรวจสอบเวลา

การเดินรถได้จากทุกที่ทุกเวลา

        การให้ข้อมูลเวลาการเดินรถของสถานีขนส่งผู้โดยสารแต่ละแห่งแต่เดิม ใช้วิธีการพิมพ์เป็นตารางเวลาการเดินรถติดไว้บนกระดาน

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารไว้ดูประกอบการวางแผนการเดินทาง ซึ่งเป็นข้อมูลแบบตายตัวต่อมาเมื่อการจราจรมีความหนา

แน่นมากขึ้นจนเกิดปัญหารถติดโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลทำให้เกิดปัญหาความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเวลาทีกำหนดไว้ในตารางเดินรถ ส่งผลให้ผู้

โดยสารรวมถึงผู้มารอรับผู้โดยสาร ต้องเสียเวลาในการรอคอยเป็นระยะเวลานาน และไม่สามารถคาดเดาเวลาที่รถโดยสารประจำทางคันที่รอคอย

อยู่นั้นจะเดินทางมาถึง และยังพบว่ารถโดยสารประจำทางบางคันไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถที่กรมการขนส่งทางบกทำหนดเช่นการไม่เข้า

ใช้สถานีชนส่งผู้โดยสาว เป็นต้น

        ระบบ Smart Bus Terminal ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการให้ข้อมูลจากแบบเดิมให้เป็นข้อมูลที่ตรงตามสภาพการเดินทางที่แท้จริง ผู้โดยสาร

และประชาชนผู้มาใช้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเวลาที่รถโดยสารประจำทางคันที่รอคอยจะมาถึง มีเวลาไปประกอบ

กิจการอย่างอื่นได้ในระหว่างที่รถโดยสารประจำทางคันที่รอคอยยังมาไม่ถึงโดยไม่เสียโอกาสในการเดินทางเนื่องจากทราบระยะเวลาที่ชัดเจนว่า

รถคันดึกล่าวจะมาในเวลาใด ช่องจอดใด รวมถึงสามารถตรวจสอบเวลาการเดินรถได้จากแอพพลิเคชันบนมือถือโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปดูที่

สถานีขนส่งผู้โดยสารสามารถใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเดินทางด้วยความมั่นใจ เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบการขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้

ระบบดังกล่าวยังช่วยสนับสนุนกรมการขนส่งทางบก ในการควบคุม กำกับ ดูแลการเดินรถโดยสารประจำทาง ที่มีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำและ

ทั่วถึง สามารถดึงรายงานจากระบบมา ใช้ประโยชน์ได้ทันที

        นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของกรมการขนส่งทางบก ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการภาครัฐอย่างมี

ประสิทธิภาพซึ่งในอนาคตกรมการขนส่งทางบกจะพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากท่าอากาศยานและสถานีรถไฟทั่วประเทศในการ

ให้ข้อมูลการเดินทางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน สามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อกับระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบอันจะเป็น

การอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

        ประโยชน์ที่ได้รับ

        1. ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า18 ล้านคนต่อปี สามารถตรวจสอบเวลาที่รถโดยสารประจำทาง

           จะมาถึงสถานี

        2. กรมการขนส่งทางบกมีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบการเดินรถโดยสารประจำทางที่แม่นยำในการควบคุมกำกับ ดูแล การเข้า

            ใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารตามเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

        3. สถานีขนส่งผู้โดยสารมีจอแสดงผลซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ รองรับการใช้งานของผู้พิการทางการได้ยิน

        4. ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางสามารตรวจสอบรถของตนเองว่ามีการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารตามเงื่อนไขหรือไม่

        5.ผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทางตระหนักถึงการควบคุมกำกับดูแลจึงปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดLINK ที่เกี่ยวข้อง :