รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : Smart ER
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลระยอง

        Smart ER เป็นการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อในการรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน

ที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง โรงพยาบาลระยอง ประสบปัญหาการขาดแคลนแพทย์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินคับแคบ ไม่สามารถรองรับการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยเฉพาะอุบัติภัย สารเคมี จากโรงงานอุตสาหกรรม

การจัดบริการไม่เป็นสัดส่วน อุปกรณ์และเครื่องมือไม่ทันสมัย สถานที่ทำงานไม่ปลอดภัย จนเกิดข้อร้องเรียนและไม่พึงพอใจต่อการรับบริการที่สำคัญ

โรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก จึงจำเป็นต้องพัฒนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังต่อการบริการ


        ด้านสาธารณสุขที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงนำไปสู่การจัดทำ “Smart ER” เพื่อพัฒนาระบบ

บริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ (ER คุณภาพ) ในการรับรองผู้ป่วยอบุติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน พัฒนาระบบ ECS คุณภาพ 

ให้รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม


        จุดเด่นของ “Smart ER” คือประสิทธิภาพการให้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สามารถสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนของผู้รับ

บริการก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมหลายประการทั้งในแง่ของรูปแบบการบริการ สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ ไปจนถึงระบบ กระบวนการ 

และแนวคิดในการทำงาน มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริการ รวมทั้งการที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในทุกระดับของโรงพยาบาล

มีส่วนร่วมในการดำเนินงานจนประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ความภาคภูมิใจ และความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน อันนำไปสู่ความยั่งยืนต่อเนื่อง

ในระยะยาว


        Smart ER

        -   การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ มีระบบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triage) ผ่าน Digital Guidance หน้าจอโทรทัศน์ที่แสดงสถานะผู้ป่วยแบบ Real Time

        -   สีแดง ลำดับความสำคัญที่ 1

        -   สีชมพู ลำดับความสำคัญที่ 2

        -   สีเหลือง ลำดับความสำคัญที่ 3

        -   สีเขียว ลำดับความสำคัญที่ 4

        -   สีเทา ลำดับความสำคัญที่ 5

        - People Solution เจ้าหน้าที่ออกมาแจ้งข้อมูลให้ญาติผู้ป่วยเข้าใจ ช่วยลดความวิตกกังวล

        - Palliative Care in Acute Loss at Emergency ให้ข้อมูลและให้ญาติร่วมตัดสินใจ

        -    ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

        - T&E A Unit เก็บรวบรวมข้อมูลของงานอุบัติเหตุฉุกเฉินฅ

        -    ประเมินความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ทำระบบรักษาความปลอดภัย
LINK ที่เกี่ยวข้อง :