รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : กลไกประชารัฐเชิงรุกบุกถึงก้นครัวลดโรคเรื้อรัง (PIRAB for Family Health)
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองพลับ

        กลไกประชารัฐเชิงรุกบุกถึงก้นครัวลดโรคเรื้อรัง เป็นกลยุทธ์การลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทุกระดับที่เกิดจากการวิเคราะห์รูปแบบ

การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพที่มีการค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง และปัญหาอุปสรรค นำมากำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ให้สอดคล้อง

กับบริบทพื้นที่ และความต้องการของประชาชน โดยอาศัยความร่วมมือของพันธมิตรและภาคีเครือข่าย สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้ง

การระดมทุนและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน


        ทีมงานท่าคา ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคาและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองพลับได้ร่วมกัน

แก้ไขปัญหาโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพ ที่รุนแรงที่สุดในพื้นที่ โดยเริ่มจากการศึกษา บริบทพื้นที่

ตำบลท่าคา จนพบว่าสภาพวิถีชีวิต บริบทพื้นที่และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมเป็นสังคมเกษตรมีการใช้ชีวิตประจำวันด้วยการค้าขายแลกเปลี่ยน

ผลผลิตที่ได้ แต่ปัจจุบันวัยแรงงานส่วนใหญ่ไปประกอบอาชีพรับจ้าง ในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น หน้าที่ในการจัดหาอาหารเป็นของแม่บ้าน

และผู้สูงอายุมีแหล่งจัดซื้ออาหารบริโภคของอยู่ที่ตลาดนัด


        ตำบลท่าคา มีตลาดนัด 3 แห่ง และตลาดน้ำ 1 แห่งเมื่อมีความสะดวกสบายและ การเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภค ปัญหาที่ตามมา

คือโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคนั่นเอง ทีมงานท่าคาจึงมีแนวคิดในการจัดทำกลยุทธ์ในการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งภาครัฐ

และภาคประชาชน โดยใช้ตลาดนัดเป็นพื้นที่สร้างความร่วมมือของชุมชนในการดูแลสุขภาพ สร้างเสริมความรู้ลงสู่ครอบครัวปลอดโรคและการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมค้นสุขภาพเพื่อให้เกิดการดูและสุขภาพที่ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยใช้บันได 3 ขั้นเพื่อบรรลุคามวัตถุประสงค์คือการดูแลสุขภาพตนเอง


        การดำเนินการ 3 ระดับ

        - ระดับชุมชน

        - ชมรมตลาดนัดเพื่อสุขภาพ มาตรการความร่วมมือในการดูแลสุขภาพ 6 ข้อ

            1.ลดความเค็มและหวานในอาหารปรุงสำเร็จ

            2. ไม่ใช้นำมันทอดซ้ำ

            3. ขายผักปลอดสารพิษ

            4. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี อย.

            5. วาจาสุภาพ อัธยาศัยดี

            6.  ดูแลรักษาความสะอาด

        - ระดับบุคคล

            - จุดบริการตรวจสุขภาพและรักษาโรค ในจุดที่เข้าถึงง่าย (ตลาดนัดและตลาดน้ำ

            - คลินิกแพทย์ใกล้บ้านพยาบาลใกล้ใจ

            - เครื่องออกกำลังกายลดพุงลดโรค

         - ระดับครอบครัว

            - การดูแลสุขภาพสมาชิกในครอบครัวของอาสาสมัครประจำ ครอบครัวและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

            - ป้ายบ้านนี้ปลอดโรค


        การดำเนินการระหว่างปึงบประมาณ 2558 -2560 มีผลลัพธ์ที่น่าพอใจคือ การสร้างภูมิคุ้มกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรั้งให้แก่ประชาชน

กลุ่มปกติการลดความเสียงและการลดความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของสมาชิกในครอบครัวด้วยคนในครอบครัว 

รวมทั้งสามารถประหยัดงบประมาณต่อค่ารักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป และมีความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น
LINK ที่เกี่ยวข้อง :