รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สายงานกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

        ลักษณะครัวเรือนในพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สภาพเก่าแก่ระบบไฟฟ้าภายในชำรดทรุดโทรมตามสภาพและระยะเวลาที่ใช้งานมานานอีก

ทั้งระบบไฟฟ้าในชุมชนเสื่อมสภาพ เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ริเริ่มโครงการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ไฟอย่างประหยัดป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกครัวเรือนโดยร่วมมือกับหลาย

ภาคส่วน ในการอบรมและนำนักศึกษาอาชีวศึกษาออกไปให้บริการตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดชุมชนปลอดภัยที่แท้จริง


        "โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" อยู่ภายใต้แผนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคมชุมชนและพันธมิตร ของสายงานกิจการสังคม

และสิ่งแวดล้อมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและปลอดภัยแนวทางหลัก

ของวิธีการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้าภายในชุมชน ได้แก่ การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องปลอดภัย และความรู้

เบื้องต้นการแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังในระดับปวช. และ ปวส. จากสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

โดยมีวิศวกรและพนักงานช่าง การอาชีวศึกษา ผู้มีความชำนาญของ กฟภ. เป็นวิทยากร และนำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจากโครงการให้บริการตรวจสอบ 

และแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนโรงเรียนอาคารต่าง ๆ ภายในชุมชนทั่วประเทศซึ่งควบคุมการดำเนินงาน โดยพนักงาน กฟภ. รวมถึงมีการให้ความรู้และ

แจกคู่มือการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยให้กับประชาชน ชุมชนต้นแบบ "ท่ามะกา โมเดล" กฟภ. ได้ดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก 

อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี และพัฒนาให้เป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่น ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี และได้ร่วมกับวิทยาลัย

การอาชีพกาญจนบุรีในการอบรมให้กับนักศึกษา และนำนักศึกษาลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่าง

ถูกต้อง สร้างแกนนำในชุมชนร่วมเป็นอาสาสมัคร PEA ในการช่วยดูแลแจ้งเหตุใน ระบบไฟฟ้า อีกทั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ Safety Center 

ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม และปลอดภัยจากโครงการดังกล่าว มีครัวเรือนได้รับการตรวจสอบกว่า 3,400 ครัวเรือน 

ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่าร้อยละ 50 ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.53 คะแนน จาก 5 คะแนน และยังสามารถ

สร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย


        "ท่ามะกา โมเดล" เป็นแบบอย่างที่กฟภ. นำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีนักศึกษาเข้าร่วมรวม

 7.700 คนจาก 308 สถาบันการศึกษาสามารถให้บริการชุมชุน 312,150 ครัวเรือน โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้การติดตามอย่างใกล้ชิดของ กฟภ. เพื่อให้เกิด

ชุมชนปลอดภัยอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป


        ความสำเร็จที่สำคัญ

            1.การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนลดลงร้อยละ 50.20 การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้าภายนอกครัวเรือน 0.4657 ครั้ง

            2.นักศึกษาและประชาชนที่เข้ารับการอบรมสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างไฟฟ้าของชุมชนและได้รับใบอนุญาตงานช่างไฟฟ้า


        แนวคิดของการแก้ไขปัญหา

            1.เจ้าหน้าที่ กฟภ.ถ่ายทอดองค์ความรู้และดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

            2.นักศึกษาอาชีวศึกษานำความรู้และการฝึกปฏิบัติไปให้บริการตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า

            3.ชุมชน โรงเรียน อาคารต่าง ๆ ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายLINK ที่เกี่ยวข้อง :