รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : การก้าวข้ามขีดจำกัดในการดูแลรักษาโรคหัวใจ
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กองทัพบก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธLINK ที่เกี่ยวข้อง :