รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : กำกับอย่างเข้าใจ คาดหวังได้ในบริการ (Regulator and Excellent Service Provider)
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหารLINK ที่เกี่ยวข้อง :