รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : โครงการรุ้งกินน้ำ
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทLINK ที่เกี่ยวข้อง :