รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : งานพัฒนาข้าวในพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านดอยผักกูด
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมการข้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนLINK ที่เกี่ยวข้อง :