รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : ๓ คิด ๔ รู้ สู่ความพอเพียง
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์LINK ที่เกี่ยวข้อง :