รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : การพัฒนาโคเนื้อคุณภาพอย่างเป็นระบบครบวงจร จังหวัดสกลนคร Sakon Nakhon Model
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครLINK ที่เกี่ยวข้อง :