รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : ต้นแบบการจัดการดินและน้ำ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑LINK ที่เกี่ยวข้อง :