รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : กระบวนการพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบและยกระดับการผลิตข้าวสาร Q ครบวงจร จ.ศรีสะเกษ
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักกำหนดมาตรฐานLINK ที่เกี่ยวข้อง :