รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อท่าอากาศยาน : โครงการนำร่อง “ขอนแก่นซิตี้บัส”
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักการขนส่งผู้โดยสารLINK ที่เกี่ยวข้อง :