รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : ก้าวใหม่อย่างมั่นใจ ก้าวไปด้วยกัน
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถLINK ที่เกี่ยวข้อง :